top of page

Algemene Voorwaarden Dru Yoga in Hartje Utrecht

versie 7, d.d. 10 mei 2023

Definities:

  • Dru Yoga in Hartje Utrecht (DYHU): Organisatie voor Dru Yoga en Meditatie  (geregistreerd bij de KvK onder bedrijfsnaam De Kip Yoga).
  • Cursist: Deelnemer aan een activiteit georganiseerd door DYHU.
  • Activiteit: Alle activiteiten georganiseerd door DYHU zoals bijvoorbeeld proeflessen, lescycli, seminars, masterclasses en workshops.
  • Cursusgeld: Bedrag dat vooraf verschuldigd is voor deelname aan een activiteit.
  • Lescyclus: Een vooraf vastgelegd tijdvak met een specifiek aantal lessen waar de cursist op een vaste dag in de week aan deelneemt.
  • Docent: Degene die de activiteit namens DYHU verzorgt.

Ontvangst en reikwijdte algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten. De cursist ontvangt een kopie van deze voorwaarden bij de bevestiging van deelname.

De algemene voorwaarden kunnen tussentijds worden aangepast. De cursist ontvangt dan een nieuwe versie en heeft dan het recht om de overeenkomst tussentijds te beëindigen.

Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding van de cursist van het aanbod van DYHU. Na totstandkoming ontvangt de cursist per email een bevestiging.

De cursist heeft het recht om een overeenkomst tot een week vooraf kosteloos te annuleren. Bij afmelding tot 48 uur voor aanvang wordt 50% van het bedrag gerestitueerd. Daarna is het volledige cursusgeld verschuldigd.

Deelname is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Alle activiteiten zijn uitsluitend toegankelijk voor personen vanaf 18 jaar.

Verplichting tot verstrekken relevante gegevens aangaande gezondheid

De cursist wordt geacht normale lichamelijke inspanningen te kunnen verrichten. Bij twijfel dient de cursist zelf de huisarts en/of behandelend specialist te raadplegen.

De cursist verstrekt DYHU tijdig alle gegevens die van belang kunnen zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst. Zo dient de cursist altijd lichamelijke en/of psychische bijzonderheden te melden, waaronder zwangerschap en gebruik van medicijnen.

Indien de cursist dit nalaat, kan DYHU de cursist van (verdere) deelname uitsluiten en is er geen recht op restitutie van het cursusgeld.

Huisregels

Elke cursist dient op tijd te komen en zich te houden aan de regels van het pand waar de lessen plaatsvinden.

Roken, het gebruik van mobiele telefoons en het dragen van schoeisel in de lesruimte is niet toegestaan.

Het is cursisten niet toegestaan te filmen, fotograferen of geluidsopnames te maken tijdens activiteiten van DYHU.

Met uitzondering van water en thee is het niet toegestaan dranken en/of etenswaren te gebruiken in de yogazaal.

Alle activiteiten beginnen op tijd en bij aanvang gaat de voordeur op slot. De cursist die te laat is en de activiteit misloopt, heeft geen recht op inhalen of restitutie van het cursusgeld.

DYHU heeft het recht om een cursist deelname aan een activiteit te weigeren indien men zich niet aan de huisregels houdt of om andere gegronde redenen, zonder dat dit recht geeft op restitutie van het lesgeld.

Specifieke bepalingen lescyclus

Deelname aan een lescyclus start op de in de bevestigingsmail genoemde datum. Op feestdagen en tijdens basis schoolvakanties is er geen les, tenzij de docent per mail anders heeft aangegeven.

Indien de cursist zich minimaal 1 uur voor aanvangstijd van de les via het online boekingssysteem van MomoYoga heeft afgemeld, kan de gemiste les binnen het tijdvak van de lescyclus op één van de andere lesuren worden ingehaald, mits er plaats is. Het inhalen van de gemiste les bij een andere activiteit of restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk.

Bij langdurige ziekte of blessure bestaat de mogelijkheid om de looptijd van de lescyclus maximaal 2 maanden op te schorten, ter beoordeling van DYHU. Een beroep op deze regeling is niet mogelijk in geval van zwangerschap of blessures / ziektes die bij aangaan van de lescyclus reeds bestonden. De regeling wordt nooit met terugwerkende kracht toegepast.

Keuze docenten

DYHU heeft het recht om activiteiten te laten verzorgen door een yogadocent naar keuze.

Annulering activiteiten

DYHU heeft het recht een activiteit te annuleren, indien dit naar haar inzien noodzakelijk is. De cursist ontvangt het cursusgeld retour of heeft het recht deze activiteit op een ander tijdstip in te halen, zulks naar beoordeling van DYHU.

Risico en Aansprakelijkheid

Deelname aan een activiteit geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.

DYHU is op geen enkele wijze verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist.

DYHU is niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les, behoudens door opzet of grove schuld.

Mocht DYHU toch aansprakelijk worden gesteld dan is het te vergoeden bedrag beperkt tot het door de cursist betaalde cursusgeld voor de betreffende activiteit.

Toepasselijkheid privacyverklaring

DYHU respecteert de privacy van haar klanten en is verantwoordelijk voor de verwerking en opslag van de persoonsgegevens. Dit is nader uitgewerkt in de ‘Privacyverklaring DYHU’ te vinden op de website www.marian-dekker.nl .

De cursist geeft hierbij toestemming voor de verwerking en opslag van de persoonsgegevens zoals benoemd in deze verklaring.

Beëindiging overeenkomst

De overeenkomst eindigt van rechtswege na afloop van de activiteit. Tussentijdse opzegging door de cursist is niet mogelijk.

DYHU kan de overeenkomst om gegronde redenen eerder beëindigen, bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend - als het cursusgeld (deels) niet is voldaan, als het aantal cursisten lager is dan het ter beoordeling van DYHU vereiste minimum of als de cursist zich niet aan de huisregels houdt.

Foutieve informatie

DYHU wordt in haar uitingen niet gebonden door kennelijke fouten en vergissingen, die – vanuit het perspectief van de gemiddelde lezer – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

DYHU is niet verantwoordelijkheid voor informatie in folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, die onder verantwoordelijkheid van derden is opgesteld of uitgegeven.

Correspondentie

Alle correspondentie tussen DYHU en de cursist geschiedt digitaal op het door de cursist opgegeven mailadres.

Indien de cursist zich afmeldt voor de mails van DYHU of uitschrijft uit het online boekingssysteem van MomoYoga, kan men zich niet beroepen op het niet ontvangen van informatie.

Daarnaast is de cursist zelf verantwoordelijk voor correcte ontvangst, bijvoorbeeld door het juist instellen van spamfilters.

bottom of page